ป่าสวย น้ำใส ปลาตัวใหญ่ คนน้ำใจงาม
 • laptopmockup_sliderdy

  3 มิถุนายน 2563

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

 • laptopmockup_sliderdy

  3 มิถุนายน 2563

  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

 • laptopmockup_sliderdy

  โครงการช่วยเหลือประชาชน

  อบต.นาสวน มอบถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 • laptopmockup_sliderdy

  โครงการช่วยเหลือประชาชน

  อบจ.กาญจนบุรี สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 • laptopmockup_sliderdy

  โครงการช่วยเหลือประชาชน

  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 • laptopmockup_sliderdy

  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 • laptopmockup_sliderdy

  โครงการสืบสานประเพณีขึ้นถ้ำองค์จุ ปี 2562

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 05/06/2563

มท 0816.3/ว1620 | แผนปฏิบัติการการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0819.2/ว1615 | ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0816.2/ว1634 | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 05/06/2563
มท 0808.3/ว1642 | การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 05/06/2563
มท 0816.2/ว1626 | แนวทางดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0808.2/8429-8504 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0808.3/ว1623 | แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563

หนังสือราชการ สถ.

มท 0810.7/ว1627 | ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0810.7/ว1621 | ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0816.2/ว1624 | แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท0808.2/ว1612 | การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0815.4/ว1622 | การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กยผ. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0803.3/ว1617 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0820.3/ว1613 | เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0807.2/ว1605 | แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1
หน่วยงาน : สบ.พถ. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0808.3/ว1606 | แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0803.3/ว1616 | การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0801.2/ว78 | สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 04/06/2563
มท 0819.2/ว1599 | ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 02/06/2563
มท 0803.3/ว1600 | เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 02/06/2563
มท 0810.2/ว1590 | แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 01/06/2563
มท 0810.2/ว1588 | ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 01/06/2563
มท 0810.6/ว1589 | แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 01/06/2563
มท 0810.6/ว1587 | แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 01/06/2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 05/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาพร้อมราวตากผ้าและราวบันได ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 05/06/2563
ประกวดราคาซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS 1.5% 5 L ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 05/06/2563
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 05/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยค้อ ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 05/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโพธิ์ (ปากทางเชื่อมถนนกาญจนวนิช - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดตัดทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 05/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังโรงเรียน - หนองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 05/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ( คลองอีสานเขียว ) หมู่ที่ ๔ บ้านโพธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 05/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยร่วมสุข 8/7 และ 8/8 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 05/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางมะค่างาม ช่วงที่ ๑ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 05/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายใน และปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 5 ห้อง 2 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 02/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนบริบาลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 02/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 02/06/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ระหว่าง กม.1+125-กม.1+335 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 02/06/2563
ประกวดราคาซื้อม้าเทศสีขาว จำนวน 30 ตัว บก.สปพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 02/06/2563
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์หมวดครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู กิจกรรมที่ 2.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 02/06/2563
จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment EIA) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ประกาศ : 02/06/2563
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างตลาดเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ประกาศ : 02/06/2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ประกาศ : 02/06/2563
จ้างออกแบบปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ประกาศ : 02/06/2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 ขึ้นไป สงวนลิขสิทธิ์ 2561
ผู้ดูแลระบบ